پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 علی رضا همایونی،
استادیار  پایه 11 گروه روانشناسی،

* دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه امام رضا (ع) مشهد، سال 1394

موضوع پایان نامه دکتری:

مدل یابی روابط بین هوش هیجانی، خلاقیت، سیستم خودهای انگیزشی زبان و اضطراب زبان با یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان دوزبانه

* کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران، سال 1380

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:

رابطه بين سبكهاي يادگيري بر اساس الگوي يادگيري چهار وجهي كلب و سبكهاي شناختي مستقل از زمینه و وابسته به زمینه ويتكین در انتخاب رشته تحصيلي دانش‌آموزان پسر سال دوم دبيرستان شهر تهران

* کارشناسی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال 1377


* تدریس دروس نظریه های شخصیت و متون تخصصی روانشناسی بالینی؛ و روش تحقیق رشته روانسنجی و روانشناسی یادگیری، در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران در نيمسال اول و دوم  1395 .

*  تدریس دروس متون روانشناسی و علوم تربیتی به زبان انگلیسی، روش تحقیق، روانشناسی هوش، و پژوهشهای عملی در دانشگاه پیام نور بابل، سال 1381 تا 1395

* تدریس متون تخصصی اعتیاد و کودکان استثنایی به زبان انگلیسی، و روانشناسی  اعتیاد در دانشگاه علمی کاربردی قائمشهر در 1386 و 1393

* تدریس دروس ارزشیابی شخصیت، روانشناسی زبان و روانسنجی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، سال 1392 تا 1393

*تدریس دروس روش تحقیق پیشرفته، و متون زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات ساری، 1392 تا 1393

* تدریس دروس روش تحقیق پیشرفته، متون روانشناسی به زبان انگلیسی، روانشناسی یادگیری، و روانشناسی کودکان استثنایی، مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی از سال 1392 تا 1394

* تدریس روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد از سال 1394 تا 1395.

* مدیرگروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز از سال 1391 تا 1394، و 1397 تا کنون* پژوهشهای چاپ شده در مجله های علمی داخلی و خارجی

1* همایونی، علیرضا.، عبداللهی،  محمدحسین. (1382). بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری و سبکهای  شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجله روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس. دوره 7، شماره 2، 197- 179.

2* همایونی، علیرضا.، کدیور، پروین.، عبداللهی، محمدحسین. (1385). سبکهای یادگیری و سبکهای شناختی و نقش آن در انتخاب رشته های تحصیلی دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان. فصلنامه روانشناسان ایرانی، دوره 30، شماره 10، 144- 137.

3* پورعبدلي، محمد.، کدیور، پروین.، همایونی، علیرضا. (1387). ارتباط بين شيوه‌هاي فرزندپروري مادر و ادراك فرزند از آن شيوه‌ها با مكان كنترل و خودپنداره  فرزندان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی واحد خوراسگان. دوره 10، شماره 37، 128-107.

4* نیکپور، غلامعلی.، همايوني، عليرضا. (1387). زمان واكنش بيماران اسكيزوفرن و افراد عادي. مجله علوم رفتاری، دوره2، شماره 4، 348-345.

5* آقایوسفی، علیرضا.، همايوني، عليرضا.، صحراگرد طوقچی، مهدی.، خانمحمدی، ارسلان.، نیکپور، غلامعلی. (1392). ویژگی های شخصیتی و راهکارهای مقابله با درد در سوء مصرف کنندگان مواد. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور، دوره 2، شماره 8، 40-30.

6* همایون نیا، مرتضی.، همایونی، علیرضا،. شیخ، محمود.، نظری، سعید. (1393). ارتباط بین هوش هیجانی و تاب آوری روانشناختی در بین کشتی گیران لیگ برتر ایران. فصلنامه پژوهشی حرکت، دوره 6، شماره 1، 36-23.

7* همایون نیا، مرتضی.، شیخ، محمود.، همایونی، علیرضا. (1393). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با تصویر بدنی و اختلالات تغذیه در بین ورزشکاران تیمی و انفرادی. فصلنامه علمی پژوهشی رفتار حرکتی، شماره 15، 154-141.

8* خانمحمدی، ارسلان.، همايوني، علیرضا.، اسحاقی، سید مرتضی. (1393). رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روانی در نوجوانان بزهکار و عادی. فصلنامه مطالعات جامعه شناسی جوانان، سال چهارم، شماره 13، 22-9.

9* همایون نیا، مرتضی، شیخ، محمود.، حمایت طلب، رسول.، همایونی، علیرضا.، نظری، سعید.، (1393). تاثیر فعالیت های بدنی منتخب بر مهارتهای ادراکی- حرکتی کودکان با ناتوانی های یادگیری عصبی- روان شناختی تحولی پیش از دبستان. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره 15، شماره 3، 43-36.

 10* خانمحمدی، ارسلان.، همايوني، عليرضاهمایون نیا، مرتضی. (1393). بررسی تاثیر بازیهای ورزشی انفرادی و گروهی بر نشانه های اختلالات رفتاری و پرخاشگری کودکان بیش فعال. مجله علمی پژوهشی روانشناسی تربیتی (پذیرش قطعی و در نوبت چاپ).

11* همایون نیا فیروزجاه، مرتضی.، شیخ، محمود.، محمدنیا، سمیرا.، همایونی، علیرضا. (1394). افزایش اختلالات تغذیه و نقش آنها در بروز اضطراب اجتماعی اندام درمردان فعال مسن شهر بابل. دو ماهنامه علمی پژوهشي دانشكده بهداشت يزد، جلد 14 شماره 3 صفحات 37-25.

12* خانمحمدی، ارسلان.، همايوني، عليرضاهمایون نیا، مرتضیخلعتبری، آمنه. (1394). تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی تربیتی، دوره 6، شماره 4، صفحه 33-23.

 13* نیکپور، غلامعلی.، همايوني، عليرضا.، ملایی، معصومه. (1395). مقایسه سوگیری حافظه رویدادی بیماران اسکیزوفرن، وابسته های زیست شناختی و افراد عادی. دو ماهنامه علمی پژوهشي طلوع بهداشت دانشگاه علوم پزشكي يزد، ۱۵ (۶) :۷۱-۷۹

15* همايوني، عليرضا همایون نیا، مرتضی، ادبی، زهرا. (1396). بررسی تاثیر فعالیتهای بدنی و مهارتهای ادراکی حرکتی بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان دارای ناتوانی های یادگیری عصبی روانشناختی تحولی. مجله علمی پژوهشی مطالعات ناتوانی.

16* عقیلی، سید مجتبی.، محمدی، محسن.، همایونی، علیرضا. (1393). پیش بینی میزان تاثیر ویژگی های شخصیتی، بر خوب زیستی روانی و شادکامی در کارکنان مرزبانی (مورد مطالعه: کارکنان وظیفه پایگاه دریابانی بندرترکمن). پژوهش نامه مطالعات مرزی، شماره3، دوره 2، 140-115.

17* رامک، ناهید.، طالب زاده، محسنشمسایی، محمد مهدی.، همایونی، علیرضا. (1395). برابر سنجی هیجانی خانواده، ناگویی خلقی و سرشت و منش دختران اقدام کننده به خودکشی و دختران بهنجار.  دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، جلد ۲، شماره ۲، 66 -47.

 

18** Homayouni, A., Kadivar, P., Taghypour, H. (2009). Learning and cognitive styles as effective factors in learning English for EFL students. International Journal of Learning, v16. N, 6, 445-459.

19** Homayouni, A. (2011). Personality traits and emotional intelligence as predictors of learning English and math. Procedia - Social and Behavioral Sciences, n 30, 839 – 843.

20 ** Homayouni, A. (2011). The role of personality traits and religious beliefs in tendency to addiction.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, n 30, 851 – 855. 

21 ** Homayouni, A., Rahmani, M., Khamohammadi, A., Nikpour, G. A. (2014).  Creative thinking as a predictor of English learning anxiety and successful learning English. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, v4, n5, 448-452.

22 ** Homayouni, A., Ebrahimi Ghavam, S. (2014). Investigation the role of metacognitive processes and learning styles with mathematics anxiety in financial science students. Asian Journal of Research in organizational behavior and Human Recourse Management, v2, 3, 34-42.

23** Homayouni, A., Gharib, K., Mazini, F. (2014). Comparative investigation of mathematics anxiety and learning mathematics in male and female students of distance education system. International Journal of Teaching and Education, N2, 34–38.

24 ** Allahyarahmadia, R., Homayouni, A. (2014).  Investigation the role and effect of social trust in societies based on sociological theories. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, v4, n5, 614-618.

  25 ** Homayouni, A., Abdollahi, M. H., Hashemi, H., Farzad, V. A., Dortaj, F. (2016). Correlation of between creativity with language anxiety and learning English in Turkmen bilingual students. The Social Sciences, 11, 419-421.

26 ** Azami, M., Homayouni, A., MohammadZadeh, R. A. (2016). To Investigate the Relationship between Marital Satisfaction and Attitude to Love and Quality of Life in Pregnant Women. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 1882-1892.
5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0