پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند  مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی
  تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98

  نیمسال
   

  انتخاب واحد

  شروع کلاس

  حذف و اضافه

  پایان کلاس

  امتحانات

  نیمسال اول

  98/06/09 تا 98/06/21 

  98/06/23

  98/07/06 تا 98/07/11

  98/10/19

  98/10/21 تا 98/11/03

  نیمسال دوم

  98/11/05 تا 98/11/10

  98/11/12

  98/11/26 تا 98/12/01

  99/3/29

  99/03/31 تا 99/04/12

  تابستان

  99/04/07 تا 99/04/12 99/04/14 --- 99/05/23

  99/05/25 تا 99/05/30


    
  قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پرستاری
  نظر به راه اندازی واحد اساتید مشاور، از شروع نیمسال تحصیلی مهر تمامی امورات دانشجویان محترم توسط استاد مشاور صورت خواهد گرفت؛ بر این اساس ضمن مراجعه به استاد مشاور انتخاب شده نسبت به تکمیل پرونده های مشاوره خود که در اختیار اساتید مشاور قرار گرفته است اقدام نمایند. تایید انتخاب واحد و شروع نمسال تحصیلی عزیزان منوط به تکمیل پرونده و تاییده استاد مشاور است. ضمنا از شروع نیمسال پیگیری، راهنمایی، اعتراضات، انتقادات، پیشنهادات فقط توسط استاد مشاور انجام خواهد شد. از مراجعه به مدیرگروه برای پیگیری این مسائل خوداری گردد..

   
  5.5.0.0
  گروه دورانV5.5.0.0